Projekt:
"KSZTAŁCENIE DROGĄ DO SUKCESU"


Finansowany ze środków Europejskich Funduszy Społecznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Okres realizacji: 01.08.2013 - 31.07.2014


Cel główny projektu:

Podwyższenie jakości ofery edukacyjnej szkoły oraz zwiększenie szans edukacyjnych uczniów szkoły.


Projekt obejmuje:

1. Zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów klas trzecich.

2. Dodatkowe zajęcia z przedsiębiorczości dla uczniów klas pierwszych i drugich.

3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów posiadających opinię i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4. Zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego dla uzniów klas trzecich.
Regulamin projektu Kształcenie drogą do sukcesu z dn.1 VIII 2013

Regulamin projektu Kształcenie drogą do sukcesu z dn.15 X 2013

Realizacja zajęć w ramach projektu Kształcenie drogą do sukcesu
Ruszyły zajęcia projektowe.

Po przeprowadzonej w pierwszej połowie września akcji informacyjno-promocyjnej utworzono 23 8-osobowe grupy uczniów klas III odbywających dodatkowe zajęcia wyrównujące wiedzę z matematyki oraz 12 również 8-osobowych grup rozszerzających wiedzę matematyczną.

Zajęcia odbywają się w cyklu 2-godzinnym, co drugi tydzień.

Głównym zadaniem w/w zajęć jest przygotowanie uczniów do matury.

Każda z grup odbywa również jednorazowe 4-godzinne warsztaty z doradztwa zawodowego.

Ponadto młodzież z klas I i II w ilości 80 osób uczestniczy w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości. 60 uczniów szkoły posiadających opinie z poradni pedagogiczno-psychologicznych uczestniczy w 5-osobowych grupach w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, których celem jest likwidowanie dysfunkcji typu dysgrafia, dysleksja, dysortografia, itp.

Zajęcia projektowe trwają w pełni, oto kilka zdjęć dokumentujących zajęcia dodatkowe z matematyki.położenie


położenie


położenieDobiegają końca zajęcia projektowe dla uczniów klas trzecich. 10 marca br. zakończyły się zajęcia z doradztwa zawodowego, w których udział wzięli wszyscy uczniowie klas trzecich. Zajęcia prowadzone były w formie 4-godzinnych warsztatów dla 35 - 8-osobowych grup.

W trakcie zajęć uczniowie nabywali umiejętności z zakresu planowania własnej kariery zawodowej, a także przygotowywali się do rozmowy kwalifikacyjnej i aktywnego poszukiwania pracy.

W kwietniu zakończą się dodatkowe zajęcia z matematyki i korekcyjno-kompensacyjne dla maturzystów.XXIII Liceum Ogólnokształcące

im. Nauczycieli Tajnego Nauczania

ul. Józefa Poniatowskiego 5, 20-060 Lublin

telefon: (81) 531-04-28 lub (81) 533-58-16

fax: (81) 531-04-27
efs.gov.pl

efs.lubelskie.pl