MATURA 2015/2016HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH W ROKU 2016


INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM W ROKU 2016


KOMUNIKATYO EGZAMINIE MATURALNYMDeklaracja dla: ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2015/2016 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego oraz absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015.


Deklaracja dla absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.Opracowanie wyników egzaminów maturalnych 2015.
UWAGA

Opłata za egzamin maturalny - dla absolwentów lat ubiegłych


Od roku szkolnego 2015/2016 egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla absolwentów:MATURA 2014/2015Stypendia dla przyszłych studentów a obecnych uczniów.


Zgodnie z Uchwałą Nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin, podjętej w celu zachęcenia zdolnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, do kontynuowania nauki na lubelskich uczelniach wyższych.
W ramach ww. Programu, pomoc materialna w formie stypendium naukowego, przyznawana będzie corocznie, studentom pierwszego roku, począwszy od roku akademickiego 2015/2016. Kryteria przyznawania Stypendiów oraz tryb składania i rozpatrywania wniosków o ich przyznanie określa Regulamin, stanowiący załącznik do wzmiankowanej Uchwały.


Treść uchwały Rady Miasta Lublin

Omówienie wyników matury w roku 2014


 • Informator o egzaminie maturalnym 2015. Część ogólna. • Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2014/2015


 • Harmonogram egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2014/2015


 • Zbiór zadań maturalnych z matematyki • Przykładowe zestawy zadań


 • www.cke.edu.pl


 • Komunikat dyrektora CKE dot. dostosowania warunków do indywidualnych potrzeb zdających 2014/2015

 • Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2014/2015.

 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 czerwca 2014r. w sprawie listy środowisk, programów użytkowych i języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2015r.

 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 4 marca 2015r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2015r.

 • Deklaracja dla ucznia liceum ogólnokształcącego, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2014/2015 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego

 • Deklaracja absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005-2013/2014 i przystępuje do egzaminu maturalnegopo raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz osoby, która ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych

 • Deklaracja dla ucznia technikum, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2014/2015 i przystąpi do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, dla absolwenta technikum z lat 2005/2006−2013/2014, który deklaruje przystąpienie do niezdanych egzaminów, podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów, oraz osoby, która ukończyła szkołę ponadpodstawową

 • Wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego 2014/2015 dostępne są w zakładce www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-left.

 • Aktualności OKE

 • Tu znajdziesz m.in. film z przykładowym nagraniem egzaminu ustnego z języka polskiego oraz film informacyjny o egzaminie maturalnym.


 • Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej • MATURA 2013/2014


 • Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny z języka polskiego.


 • Harmonogram egzaminów 2014.


 • Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2013/2014.


 • Komunikat Dyrektora CKE w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego 2013/2014 do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


 • Deklaracja absolwenta przystępującego do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w roku szkolnym 2013/2014 (w tym absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005–2008 i nie uzyskał świadectwa dojrzałości).


 • Deklaracja absolwenta, który przystąpił po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w latach 2010–2013.


 • Deklaracja absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w roku 2009 i nie uzyskał świadectwa dojrzałości, oraz absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2005–2009, uzyskał świadectwo dojrzałości i chce podwyższyć wyniki egzaminów lub zdać egzaminy z przedmiotów dodatkowych.


 • Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 lipca 2013 r. w sprawie listy środowisk, programów użytkowych i języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2014 r.


 • Wykaz olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2013/2014