E-learning


Rok szkolny 2013 / 2014

blended-learning:

język polski
(p. Anna Michalska)
 • umieszczanie na platformie Moodle materiałów dydaktycznych (bieżący materiał, zagadnienia do powtórzenia, praca domowa, praca dodatkowa, zadania on-line)
 • umieszczanie materiałów potrzebnych do pracy na zajęciach fakultatywnych z języka polskiego, ukierunkowanych na poziom rozszerzony

język polski (p. Anna Zając)
 • umieszczanie na platformie Moodle materiałów dydaktycznych dla klas pierwszych, drugich i trzecich

matematyka (nauczyciele matematyki)
 • zajęcia w ramach projektu Kształcenie drogą do sukcesu

matematyka (p. Agnieszka Lipiec)
 • Math in English kurs przygotowawczy do matury dwujęzycznej z matematyki

informatyka (p. Maria Wąsik)
 • kurs Informatyka - poziom rozszerzony
 • kurs Algorytmy

informatyka (p. Ewa Żurek)
 • Kurs dla klas pierwszych z przedmiotu informatyka
 • Informatyka dla klas drugich - kurs z algorytmiki i programowania

język niemiecki (p. Anna Musiałowska)
 • zamieszczanie na platformie materiałów dydaktycznych (bieżący materiał, zadania online z wykorzystaniem zasobów Internetu, autentyczne materiały audiowizualne, materiały w formie tekstowej z elementami grafiki, quizy, linki do stron www)

język hiszpański
 • dodatkowe ćwiczenia dla klas pierwszych, służące indywidualizacji nauczania
 • kurs Espanol en marcha (p. Magdalena Szymańska)

diagnostyka medyczna (p. Stanisław Piłat)

biologia (p. Beata Michalczuk)
 • nauczanie indywidualne

chemia (p. Anna Danczowska-Burdon)
 • nauczanie indywidualne

quiz konkursowy Wiem, co jem (nauczyciele biologii)


Rok szkolny 2012 / 2013

blended-learning:

język polski
(p. Anna Michalska)
 • umieszczanie na platformie Moodle materiałów dydaktycznych (bieżący materiał, zadania do zrealizowania w formie pracy domowej, zadania on-line, quizy)
 • umieszczanie materiałów potrzebnych do pracy na zajęciach fakultatywnych z języka polskiego, ukierunkowanych na poziom rozszerzony

informatyka (p. Maria Wąsik)
 • kurs Informatyka
 • kurs Algorytmy
 • platforma do dyskusji i wymiany poglądów na godzinach wychowawczych

język niemiecki (p. Anna Musiałowska)
 • zamieszczanie na platformie materiałów dydaktycznych (bieżący materiał, zadania online z wykorzystaniem zasobów Internetu, autentyczne materiały audiowizualne, materiały w formie tekstowej z elementami grafiki, quizy, linki do stron www)
 • wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych: lekcje z komputerem i tablicą interaktywną z wykorzystaniem elektronicznych materiałów edukacyjnych
 • zajęcia pozalekcyjne, prowadzone w trybie online: koło zainteresowań Niemiecki z komputerem – wirtualna podróż do Niemiec, Austrii, Szwajcarii

język angielski
 • kurs Speak Your Mind (p. Justyna Mendyk): lekcje z komputerem i tablicą interaktywną z wykorzystaniem elektronicznych materiałów edukacyjnych, materiały audiowizualne uczące idiomów, teledyski, dodatkowe ćwiczenia gramatyczne, prace uczniów - prezentacje w PowerPoint, linki do interaktywnych materiałów
 • powtórka przed maturą (p. Justyna Niezgoda)
 • zadania dla chętnych (p. Beata Kozdroń)

język hiszpański
 • dodatkowe ćwiczenia dla klas pierwszych, służące indywidualizacji nauczania
 • kurs Espanol en marcha (p. Magdalena Mataczyńska)
 • kurs Vocabulario – espańol – ćwiczenia leksykalne (p. Katarzyna Borowiec), gry on-line służące utrwaleniu słownictwa

matematyka (p. Agnieszka Lipiec)
 • Math in English kurs przygotowawczy do matury dwujęzycznej z matematyki


Wzbogacenie procesu nauczania metodami i technikami kształcenia zdalnego stwarza możliwość nauki również poza szkołą, w dogodnym tempie i czasie, pod kierunkiem nauczyciela. Dalsze korzyści dla uczniów to indywidualizacja procesu nauczania, wskazanie uczniom możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do efektywnego uczenia się, rozwijanie u uczniów kompetencji uczenia się.

www.elene2learn.eu/how-to-guide

Blended learning w XXII LO to:

 • zamieszczanie na platformie Moodle materiałów dydaktycznych wykorzystywanych na lekcji oraz dodatkowych zindywidualizowanych materiałów i zadań: zadania online z wykorzystaniem zasobów Internetu, materiały autentyczne, edukacyjne materiały audiowizualne, quizy, linki do stron www),
 • zajęcia dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego (dodatkowe zadania i materiały dydaktyczne),
 • wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach w szkole (lekcje z komputerem i tablicą interaktywną z wykorzystaniem elektronicznych materiałów utworzonych na platformie),
 • zajęcia pozalekcyjne, prowadzone w trybie online.


Rok szkolny 2011 / 2012

Nasza szkoła oprócz tradycyjnej metody nauczania daje uczniom możliwość poszerzenia i utrwalenia wiedzy poprzez zdalne nauczanie. W roku szkolnym 2011/2012 młodzież szkoły bierze udział w kursach online prowadzonych na platformie Moodle (www.23lo.ilab.pl), m.in. z języka niemieckiego: Niemiecki z komputerem i języka angielskiego : New Oral Matura, Speak Your Mind.

Zalety E-learningu:
 • swoboda wyboru miejsca, tempa i czasu uczenia się
 • stały dostęp do materiałów dydaktycznych
 • różnorodność prezentacji materiału (ciekawe materiały interaktywne)
 • dostęp do wybranych materiałów źródłowych
 • wdrażanie do samodzielności w procesie uczenia się
 • wykorzystanie pozyskanej wiedzy i umiejętności w praktyce
 • kontakt z nauczycielem i innymi uczniami

NIEMIECKI Z KOMPUTEREM

 • Koło zainteresowań Landeskunde der DACH-Länder – wirtualna podróż do Niemiec, Austrii i Szwajcarii jest kursem prowadzonym na platformie zdalnego nauczania.

Korzyści dla uczniów:
 • rozwijanie sprawności językowych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie)
 • swoboda wyboru miejsca, tempa i czasu uczenia się
 • dostęp do autentycznych materiałów
 • różnorodność prezentacji materiału
 • wdrażanie do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego
 • wykorzystanie pozyskanej wiedzy i umiejętności w praktyce
 • współdzielenie wiedzy między uczestnikami kursu
 • komunikacja między użytkownikami


Materiały w formie tekstowej z elementami grafiki, audio i wideo służą prezentacji treści dydaktycznych.Quizy uczące służą prezentacji materiału i przygotowują do quizu sprawdzającego stopień opanowania wiadomości i umiejętności w danym module.Lekcje wprowadzają treści realioznawcze oraz zawierają ćwiczenia umożliwiające utrwalenie wiadomości i umiejętności. Są to zarazem ćwiczenia rozwijające sprawność czytania, słuchania i pisania.Linki do stron www umożliwiają pracę z autentycznymi materiałami audio-wideo.Fora edukacyjne służą kształceniu umiejętności wyrażania i motywowania własnej opinii jak również umożliwiają współdzielenie wiedzy pomiędzy uczestnikami kursu.
Zadania wymagają wykorzystania znajomości języka oraz zastosowania wiadomości i umiejętności.Testy sprawdzające pozwalają sprawdzić, czy uczeń opanował wymagane w danym module wiadomości. • Lekcje z komputerem i tablicą interaktywną

Różnorodność prezentacji materiału, ćwiczenia interaktywne, autentyczne materiały, zadania domowe online, dodatkowe materiały dla maturzystów i wszystkich zainteresowanych:

SPEAK YOUR MIND


Kurs Speak Your Mind skierowany jest do uczniów klas trzecich. Jego celem jest przygotowanie do nowej matury ustnej. Egzamin wymaga zaprezentowania opinii na wiele różnorodnych tematów w krótkim czasie.
Na zajęciach młodzież czasami mówi „ nie wiem, co powiedzieć…”. Tutaj uczniowie mają szansę wyrażenia swoich poglądów w formie wpisu na forum. W ten sposób mogą przećwiczyć zadania przed egzaminem i zastanowić się nad treścią wypowiedzi. Oprócz forów kurs zawiera wiele linków do stron związanych z egzaminem maturalnym 2012, jak i stron poszerzających wiedzę o języku, kulturze oraz ciekawych wydarzeniach i miejscach Wielkiej Brytanii.
Każdy wpis na forum jest edytowany przez nauczyciela, który sprawdza poprawność wypowiedzi i dołącza ocenę opisową zawierającą uwagi dotyczące treści, formy i bogactwa leksykalno – gramatycznego.eLENE2LEARN


W ramach Umowy Patronackiej z UMCS nauczyciele i uczniowie XXIII LO uczestniczą w międzynarodowym projekcie eLene2learn: How ICT & digital media can support the development of learning to learn competencies in the transition from secondary to higher education realizowanym przez UMCS.
Celem projektu jest opracowanie metod podnoszenia umiejętności uczenia się z wykorzystaniem technologii komunikacyjno-informacyjnych (ICT). W jego ramach zostaną zaproponowane modele użycia nowoczesnych technologii (np. portale społecznościowe, multimedia, gry edukacyjne, wirtualne światy, blogi) w celach rozwijania kompetencji uczenia się.
30 marca 2012 odbyły się warsztaty z udziałem 10 nauczycieli, prowadzony przez panią Karolinę Podgórską i pana Rafała Moczadło z Uniwersyteckiego Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych UMCS. W ramach warsztatu zostały zaprezentowane przykłady zastosowania ICT w uczeniu się/nauczaniu oraz zebrane doświadczenia i opinie nt. stosowania ICT w pracy z uczniami.
Wybrani uczniowie wzięli udział w badaniu kwestionariuszowym nt. sposobów uczenia się i wykorzystania ICT w przygotowywaniu się do lekcji.
Uczestniczący w warsztactach nauczyciele przygotowali scenariusze wykorzystania narzędzi ICT w celach edukacyjnych, w szczególności zaprezentowali pomysły, jakie narzędzie, jak zaaranżowane i przygotowane, może rozwinąć u uczniów kompetencje uczenia się.


WYKORZYSTANIE METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ A NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA.


Nowa podstawa programowa stawia przed nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych nowe wyzwania. Ważnym zadaniem szkoły na IV etapie edukacyjnym jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.

Do ważnych umiejętności, wymienionych w NPP, należą:
- umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
- umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
- umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
- umiejętność pracy zespołowej.

Blended learning

Od kilku lat prowadzę zajęcia dydaktyczne wzbogacając nauczanie tradycyjne metodami i technikami kształcenia zdalnego. Używanymi przeze mnie narzędziami TIK są Internet, platforma zdalnego nauczania Moodle oraz tablica interaktywna. Blended learning sprzyja realizacji celów wymienionych w NPP. Odpowiednio przygotowane zadania online umożliwiają wykorzystanie pozyskanej wiedzy i umiejętności w praktyce. Uczniowie rozwiązują rzeczywiste problemy, praktycznie wykorzystują wiedzę i, tym samym, stają się aktywnymi uczestnikami procesu kształcenia.
E-learning przybliża uczniom metody użyteczne w kształceniu przez całe życie. Uczniowie rozwijają umiejętność samodzielnego uczenia się i korzystania z technologii. Organizacja procesu uczenia się i nauczania z wykorzystaniem platformy edukacyjnej odwołuje się do założeń konstruktywizmu społecznego. Zakłada on, że uczeń jest aktywnym podmiotem, który samodzielnie tworzy swój własny system wiedzy, korzystając przy tym z dostępnych mu źródeł informacji. Rolą nauczyciela, obok motywowania i wspierania uczniów, jest przydzielanie zadań i formułowaniu pytań stanowiących dla uczniów dylematy do rozwiązania.
Rezultatem pracy nad rozwiązaniem owych dylematów jest powstanie w umyśle uczącego się nowej wiedzy. Wiedza konstruowana jest najefektywniej, kiedy uczenie się następuje poprzez współpracę. Platforma edukacyjna umożliwia pracę w grupach, dzielenie się własnymi doświadczeniami i opiniami oraz otwarcie się na doświadczenia i opinie innych.
Lekcje z komputerem i tablicą multimedialną zwiększają motywację uczniów, zrywają z rutyną i stanowią dodatkowe narzędzie pracy nauczyciela materiału (autentyczne materiały, różnorodność sposobu prezentacji, ćwiczenia interaktywne).

Scenariusz użycia narzędzi TIK w pracy dydaktycznej

Klasa: klasa 2
Przedmiot: język niemiecki

Narzędzie: Internet, platforma Moodle (składowe: zadanie online, forum, słownik), tablica interaktywna;

Cel użycia:
- uczniowie rozwijają kompetencję uczenia się, a w szczególności zdolność do pokonywania trudności, umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i przetwarzania informacji, korzystania ze wskazówek;
- rozwijają sprawności językowe (czytanie, pisanie);
- są wdrażani do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego;
- wykorzystują pozyskaną wiedzę i umiejętności w praktyce;
- dokonują wyboru, motywują swoje decyzje, opisują przedmioty.

Opis wykorzystania:

Temat projektu: Prezenty

Zadanie typu „tekst online”

Uczniowie „robią zakupy” w sklepie internetowym oferującym artykuły różnych kategorii (odzież, artykuły sportowe, gospodarstwa domowego, multimedia, zabawki i inne) oraz szukają prezentów na różne okazje. Do rozwiązania zadania wykorzystują stronę http://www.otto.de/. Na liście opcji szukają konkretnych kategorii i podkategorii produktów, podając przykłady.

Propozycje zadań:

- Proszę kliknąć na „Haushalt”, następnie wybrać „Kochen und Essen”. Proszę podać 3 przykłady artykułów, podając ich cenę i cechy;
- Jakie artykuły znajdują się w podkategorii „Kleinelektro”?
- Proszę kliknąć na „Multimedia”. Co można znaleźć w podkategoriach „Surround- und Stereoanlagen”, „Lautsprecher und Kopfhörer”?
- Gdzie znajdziemy „Tassen, Thermokannen und das Besteck”?
- Proszę wyszukać po 3 ubiory dla pań, mężczyzn, dzieci, a następnie podać ich cechy (np kolor, wzór),materiał, markę oraz cenę.

Das schwarze Keid von Bruno Banani kostet 99,99 Euro. Es ist ein Partykleid aus Chiffon. Das leichte Kleid ist kurz und elegant.


Uczniowie wykonują to zadanie w trybie online, rozwiązania umieszczają na platformie Moodle.

Zadanie typu „Forum” (praca w grupach)

Na zajęciach w szkole prezentujemy prace uczniów korzystając z tablicy interaktywnej. Następnie uczniowie podzieleni na grupy pracują przy komputerach i wykonują kolejne zadania.

Przykłady zadań:

Zad. 1
Katrin i Oliver przeprowadzili się do nowego mieszkania. Z tej okazji organizują przyjęcie. Zastanawiacie się, co moglibyście im podarować. Katrin dużo czyta, gra w tenisa oraz lubi zapraszać gości. Oliver w wolnym czasie jeździ na rowerze, pływa, interesuje się fotografowaniem oraz motoryzacją. Obydwoje dużo podróżują. Proszę zebrać i zanotować pomysły na prezentów. Proszę wybrać w wyszukiwarce (Suche) – z lewej strony na górze- hasło Wyszukiwanie prezentów, następnie Okazja-Przeprowadzka. Spośród propozycji prezentów (poniżej 40 euro) proszę wybrać te, które pasują do waszych przyjaciół, a ich cena nie przekracza 40 euro.
Proszę „zrobić zakupy”, klikając przy każdym artykule na „Szczegóły”, a następnie „Włóż do koszyka”. Proszę sprawdzić, ile kosztują wasze zakupy.

Zad. 2
Zamiast kilku mniejszych prezentów postanowiliście kupić jeden większy, np. namiot, śpiwór, aparat fotograficzny.
Proszę wyszukać te artykuły na stronie Otto. Następnie w formie tabeli proszę wypisać, co wam się podoba, a co nie w tych produktach. Proszę je porównać i wybrać jeden z nich.
Uczniowie umieszczają odpowiedzi na forum, tym samym mają możliwość porównania rozwiązań.

Zadanie wymagające współpracy online (Słownik)

Uczniowie tworzą słownik produktów dostępnych w sklepie online (na platformie Moodle). Zadanie polega na dodaniu do słownika odpowiednich nazw kategorii produktów, nazw produktów z tej kategorii (np. meble: szafa, łóżko, komoda, …), dodaniu grafiki, opisu. Można również dodać ciekawe linki związane z tym hasłem. Uczniowie mogą również dodawać komentarze do haseł dodanych już do Słownika przez innych.

Najpierw uczniowie powinni wybrać sobie kategorię produktów, które dodadzą do Słownika. Jedno dane hasło może wybrać tylko jedna osoba. O swoim wyborze trzeba poinformować (najlepiej w oddzielnym wątku - w tytule nazwa wybranej kategorii, na specjalnym Forum). Zatem wybierając hasło, należy sprawdzić, czy nie zostało ono już wybrane przez kogoś innego.

Rozwijane umiejętności (w ramach kompetencji uczenia się)
- umiejętność pracy zespołowej
- zdolność do pokonywania trudności
- umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i przetwarzania informacji, korzystania ze wskazówek
- umiejętność wykorzystania pozyskanej wiedzy praktyce

Zalety takiego zastosowania
- dostęp do autentycznych materiałów
- różnorodność prezentacji materiału
- współdzielenie wiedzy między uczestnikami kursu

Netografia:

http://www.hueber.de/

Anna MusiałowskaThema: Geschenke


Online-Aufgabe

Benutzen Sie die Webseite http://www.neu.otto.de/

1. Klicken Sie auf “Haushalt”.
a) Was finden Sie unter “Kochen und Essen” und “Gläser”? Nennen Sie drei Beispiele.
b) Was finden Sie unter “Kleinelektro”? Nennen Sie drei Beispiele.

2. Klicken Sie auf „Multimedia”.
a) Was finden Sie unter “Surround- und Stereoanlagen”? Nennen Sie drei Beispiele.
b) Was finden Sie unter “Lautsprecher und Kopfhörer”? Nennen Sie drei Beispiele.
3. Wo finden Sie Tassen, Thermokannen und Besteck?

Forum-Aufgabe; Gruppenarbeit

1. Katrin und Oliver sind umgezogen. Deshalb geben sie eine Party.
Sie überlegen, was Sie ihnen schenken sollen.
Katrins Interessen: Tennis, Bücher; sie lädt gern Gäste ein.
Olivers Interessen: Autos, Fotografieren; er fährt Rad und schwimmt gern.
Die beiden reisen viel.
Geben Sie in die „Suche" (oben links) „Geschenkefinder" ein, dann „ Anlass”:„Einzug“. Das Geschenk darf nicht teurer als 40 Euro sein! Entscheiden Sie, was zu Daniela und Uwe passt.
Kaufen Sie ein. Klicken Sie bei jedem Artikel auf “Details” und dann auf “in den Warenkorb legen”. Vergleichen Sie jetzt links unten: Wie viel kostet Ihr Einkauf?.

2. Statt ein kleines Geschenk zu kaufen, wollen Sie mit Freunden zusammen ein größeres, zum Beispiel einen Fotoapparat, ein Zelt, einen Schlafsack geben.
Suchen Sie auf der Webseite von OTTO die Artikel.
Schreiben Sie in die Suche: „Fotokamera“ und klicken Sie „Los“ an.
Machen Sie eine Tabelle: Was finden Sie gut, was schlecht an einem bestimmten Produkt?
Vergleichen Sie verschiedene Artikel und wählen Sie einen.