Lubelskie wspiera uzdolnionychProgram zakłada przyznanie w roku szkolnym 2019/2020 – 500 stypendiów najzdolniejszym uczniom,
którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Przewiduje się udzielenie stypendiów w następujących proporcjach:
200 stypendiów dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych,
300 – dla uczniów liceów ogólnokształcących.Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego