Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0


 

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” biblioteka XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 15 000,00 zł na:

a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie od tego, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie książki,
b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych,
c) realizację działań promujących czytelnictwo.

 

 

Plakat (link)

 

 

Parlament Europejski


W dniach 6-7 marca jedna ze starszych ambasadorów Parlamentu Europejskiego, p. A. Łazarz wzięła udział w seminarium dotyczącym promocji Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej. Spotkanie odbyło się w Brukseli. W seminarium uczestniczyli nauczyciele z 27 państw Unii Europejskiej. Program szkolenia obejmował warsztaty, prelekcje oraz zwiedzanie budynków Parlamentu. W ramach warsztatów nauczyciele poznawali różne metody nauczania, wymieniali się doświadczeniami i pomysłami w rozpowszechnianiu wiedzy o krajach Unii Europejskiej.

 

Działania z Parlamentu Europejskiego:

W grudniu 2017 r. grupa uczniów z klasy 1 b wraz z opiekunem p. Agatą Łazarz wzięła udział w XVII Regionalnym Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich. Zjazd odbył się w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, pod hasłem "Moja Unia Europejska". Uczniowie uczestniczyli w dwóch prelekcjach: "Młodzież w obliczu wyzwań współczesnej Unii Europejskiej" oraz " Co Unia może dziś zaoferować młodzieży", w których przedstawiano ofertę edukacyjną dla młodzieży. Uczniowie z naszej szkoły aktywnie brali udział w konkursach wiedzy o krajach europejskich: Europejskim kole fortuny i grze planszowej "Co wiesz o UE".

 

"Konkurs matematyczny o Unii Europejskiej"

W ramach realizacji projektu Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego w roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole odbyła się zimowa edycja Konkursu Matematycznego o Unii Europejskiej. Przedstawiamy zadania konkursowe i wyniki edycji zimowej oraz zapraszamy na edycję wiosenną, która zostanie opublikowana 6 lutego 2018 r.


Zadania:
- ETAP I _ ZADANIA
- Domino
- Krzyżówka
- Szyfrogram

 

"Przyroda w liceum"

Od września 2013r. w naszym Liceum realizowany jest projekt: "Przyroda w Liceum. Opracowanie i wdrożenie programu nauczania oraz przygotowanie kompletu materiałów do nauczania przyrody" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty.

Celem projektu jest poszerzenie i integracja wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych wśród uczniów liceów ogólnokształcących oraz wdrożenie innowacyjnego, kompleksowego programu nauczania przyrody dla II i III klasy wraz z kompletem narzędzi edukacyjnych. Uczniowie oraz nauczyiele korzystają z multimedialnego podręcznika, zawierającego ponad 120 filmów, ponad 300 animacji komputerowych, wizualizacji, a także ćwiczeń interaktywnych. Program zawiera blisko 1000 różnych zdjęć, które pomagają zgłębić tajniki wiedzy nauk przyrodniczych.

 

"Szkoła - Ambasador Parlamentu Europejskiego"

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do projektu "Szkoła Ambasador Parlamentu Europejskiego", którego celem jest:
- pobudzanie świadomości młodzieży na temat Europy i demokracji europejskiej,
- przekazywanie uczniom informacji na temat wpływu Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego na ich życie codzienne,
- uświadamianie młodzieży o możliwościach jakie daje im obywatelstwo europejskie, jak mogą działać w zakresie integracji europejskiej oraz o wadze głosowania w wyborach do PE w 2019 roku.
W projekcie bierze udział 36 szkół z całej Polski. Z województwa lubelskiego tylko XXIII L.O. im. Nauczycieli Tajnego Nauczania stara się o tytuł „Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego”.
25 listopada 2016 w siedzibie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół biorących udział w projekcie z dyrektorem BIPE, panem Jackiem Safutą, panią Haliną Wysokińską – opiekunką programu EPAS oraz panią Joanną Dzięciołowską – koordynatorem programu w Polsce. Gościem honorowym spotkania był pan profesor Jerzy Buzek - przewodniczącego Komisji PE ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Wygłosił prelekcję na temat: „Rola Parlamentu Europejskiego. Kierunki rozwoju UE i jej wpływ na zawodową przyszłość polskiej młodzieży”.

 

 

Aktualności PE


W tym tygodniu w PE: dostęp do leków, wzajemność wizowa USA, śledztwo ws. pomiarów emisji spalin
Dostęp do leków, swoboda przemieszczania się obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii i wzajemność wizowa - to główne tematy sesji plenarnej, która odbędzie się w środę i czwartek w Brukseli. Międzyparlamentarna komisja przyjrzy się reformie prawa azylowego, a komisja śledcza ws. pomiarów emisji spalin przyjmie sprawozdanie ze swoimi ustaleniami oraz rekomendacje. LINK

 

Konkurs Euroscola


Organizatorem konkursu jest Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce (BIPE). Celem konkursu jest wyłonienie klas/grup, które otrzymają zaproszenie na spotkanie Euroscola odbywające się w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Konkurs składa się z dwóch etapów:
etap I: quiz internetowy z wiedzy o Unii Europejskiej,
etap II: zadanie kreatywne w formie filmu lub fotoreportażu.
W ramach realizacji II etapu konkursu Euroscola uczniowie klasy 2a Damian Bomski i Krzysztof Aftyka nagrali film pod tytułem "Co nasze otoczenie zawdzięcza UE".


W ramach realizacji projektu „Szkoła – Ambasador Parlamentu Europejskiego” uczniowie klasy 2a oraz uczennica Joanna Czarnecka z klasy 2b przygotowali gazetki o Parlamencie Europejskim i nagrodzie Sacharowa. W bibliotece szkolnej został założony punkt informacyjny.

 

„Matematyczny Escape Room” w Motyczu


W dniu 07.06.2016 r. grupa uczniów klasy dwujęzycznej Ii pod opieką nauczycieli  A. Lipiec, E. Pawlik-Rożek oraz L. Bigaja wzięła udział w projekcie „Matematyczny Escape Room” w Ośrodku Edukacyjnym Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo w Motyczu Leśnym. Po przyjeździe na miejsce uczniowie uczestniczyli w warsztatach integracyjnych. Następnie zostali podzieleni na pięć grup. Każda grupa miała do wykonania pięć zadań. Podczas ich realizacji uczestnicy dodatkowo doskonalili naukęplanowania, zarządzania, radzenia sobie z presją czasu oraz stresem. Trenerzy wspierający grupy byli dobrze przygotowani merytorycznie, potrafili zachęcić do wspólnego wysiłku. Nie można było się nudzić. Wszystkie zadania zwróciły uwagę młodzieży, jak różne zastosowania może mieć matematyka w codziennym życiu. Z pewnością udział w tym projekcie na długo pozostanie w pamięci uczestników.

 


Projekt „Wzajemnie pomocni…w trosce o zdrowie psychiczne”


W okresie 28 października – 10 grudnia 2016 r. odbyły się spotkania informacyjno-edukacyjne dotyczące problematyki zaburzeń psychicznych, w których uczestniczyło 177 uczniów z klas I f, II d, II f, II h, III d, III f. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów (psychologa, pedagoga, terapeutę środowiskowego). Znaczący był w nich udział osób po kryzysie psychicznym, które dzieliły się swoim doświadczeniem choroby.  

Zajęcia miały na celu:

  • promocję zdrowia psychicznego wśród uczniów lubelskich szkół ponadgimnazjalnych,
  • kształtowanie postaw zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałanie dyskryminacji  i stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi
  • kształtowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej z zaburzeniami psychicznymi wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
  • wspieranie osób po kryzysie psychicznym w podejmowaniu aktywności i pełnieniu ról społecznych poprzez włączenie ich w prowadzenie ww. spotkań.

Powyższe spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.                                                                                              

15 grudnia 2015 r delegacja 11 uczniów w/w klas uczestniczyła w uroczystej Gali na terenie Caritas Archidiecezji Lubelskiej podsumowującej powyższy projekt realizowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Miasta Lublin. Koordynatorem realizacji zajęć w szkole w ramach w/w projektu była Ewa Pawlik – Rożek, pedagog szkolny.

"Kształcenie drogą do sukcesu"


Finansowany ze środków Europejskich Funduszy Społecznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Okres realizacji: 01.08.2013 - 31.07.2014

Cel główny projektu: Podwyższenie jakości ofery edukacyjnej szkoły oraz zwiększenie szans edukacyjnych uczniów szkoły.

Projekt obejmuje:
1. Zajęcia dodatkowe z matematyki dla uczniów klas trzecich.
2. Dodatkowe zajęcia z przedsiębiorczości dla uczniów klas pierwszych i drugich.
3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów posiadających opinię i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
4. Zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego dla uzniów klas trzecich.

Regulamin projektu Kształcenie drogą do sukcesu z dn.1 VIII 2013
Regulamin projektu Kształcenie drogą do sukcesu z dn.15 X 2013
Realizacja zajęć w ramach projektu "Kształcenie drogą do sukcesu"

Ruszyły zajęcia projektowe.

Po przeprowadzonej w pierwszej połowie września akcji informacyjno-promocyjnej utworzono 23 8-osobowe grupy uczniów klas III odbywających dodatkowe zajęcia wyrównujące wiedzę z matematyki oraz 12 również 8-osobowych grup rozszerzających wiedzę matematyczną.
Zajęcia odbywają się w cyklu 2-godzinnym, co drugi tydzień.
Głównym zadaniem w/w zajęć jest przygotowanie uczniów do matury.
Każda z grup odbywa również jednorazowe 4-godzinne warsztaty z doradztwa zawodowego.
Ponadto młodzież z klas I i II w ilości 80 osób uczestniczy w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości. 60 uczniów szkoły posiadających opinie z poradni pedagogiczno-psychologicznych uczestniczy w 5-osobowych grupach w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, których celem jest likwidowanie dysfunkcji typu dysgrafia, dysleksja, dysortografia, itp.

Zajęcia projektowe trwają w pełni, oto kilka zdjęć dokumentujących zajęcia dodatkowe z matematyki.

położenie położenie położenie

Dobiegają końca zajęcia projektowe dla uczniów klas trzecich. 10 marca br. zakończyły się zajęcia z doradztwa zawodowego, w których udział wzięli wszyscy uczniowie klas trzecich. Zajęcia prowadzone były w formie 4-godzinnych warsztatów dla 35 - 8-osobowych grup.
W trakcie zajęć uczniowie nabywali umiejętności z zakresu planowania własnej kariery zawodowej, a także przygotowywali się do rozmowy kwalifikacyjnej i aktywnego poszukiwania pracy.
W kwietniu zakończą się dodatkowe zajęcia z matematyki i korekcyjno-kompensacyjne dla maturzystów.


efs.gov.pl
efs.lubelskie.pl


"Kreatywnie w przedsiębiorczość"


realizowany przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin w partnerstwie z Politechniką Lubelską.

Okres realizacji: 01.08.2012 - 30.07.2015

Cel główny projektu: Wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez 875 uczniów z pięciu liceów ogólnokształcących z Lublina poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości wraz z portalem edukacyjnym.

W ramach projektu Kreatywnie w przedsiębiorczość 23 i 24 czerwca 2014 8 osób z klas 1a i 1e wzięło udział w wycieczce do Torunia w ramach pilotażowego wdrażania Innowacyjnego Programu Nauczania Podstaw Przedsiębiorczości.
Było to podsumowanie projektu dla 2 najlepszych w projekcie grup. Program wycieczki obejmował zwiedzanie Planetarium - spektakl Osiem planet, wystawę interaktywną Orbitarium oraz zwiedzanie Torunia.

położenie położenie położenie
położenie położenie położenie

16 i 17 czerwca 2015 10 uczniów klas pierwszych wzięło udział w dwudniowej wycieczce edukacyjnej do Warszawy. Była to nagroda za wyniki w grze symulacyjnej, realizowanej w ramach projektu Kreatywnie w przedsiębiorczość.

położenie położenie położenie


"Przyroda w liceum"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.11.2012-31.08.2015

Cel główny projektu: Poszerzenie i integracja wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych wśród uczniów liceów ogólnokształcących poprzez przeszkolenie nauczycieli oraz wdrożenie innowacyjnego, kompleksowego programu nauczania przyrody wraz z kompletem narzędzi edukacyjnych.


"Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej"


Okres realizacji: Malta, 4-10 sierpnia 2013 r.

Kurs z zastosowania IT w nauczaniu.


Uczestniczki: Jolanta Maciaś, Monika Wrona
W kursie brało udział 24 uczestników z Hiszpanii, Irlandii, Belgii, Norwegii, Islandii, Macedonii i Polski. Pracowaliśmy w dwóch grupach: grupa 1- nauczyciele nauczania przedszkolnego i początkowego, grupa A- nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem kursu było dostarczenie nam informacji na temat innowacyjnych narzędzi do stosowania ICT w nauczaniu, możliwości e-Twinningu, wykorzystania tych narzędzi w integracji nauczycieli z różnych krajów Europy, zespołowego uczenia się w interkulturowej grupie nauczycieli różnych przedmiotów i specjalności, wymiana doświadczeń, nawiązywanie współpracy a także poznanie historii, kultury i tradycji Malty i Gozo. Językiem kursu był język angielski. Program kursu obejmował zajęcia warsztatowe rozbite na bloki tematyczne, krótkie wykłady poprzedzające każde zajęcia, pracę indywidualną przy stanowisku komputerowym pod kierunkiem prowadzącego, pracę w grupach, prezentację własnej pracy, wycieczki i spotkania integracyjne.

Poznaliśmy się wcześniej na platformie Mixxt przygotowanej przez organizatorów dla uczestników szkolenia. Kurs rozpoczął się 04-08-2013 r. od spotkania integracyjnego. Wszyscy uczestnicy przedstawili siebie, szkołę w której pracują , region i kraj. Zaprezentowaliśmy materiały promocyjne. Organizatorzy zaopatrzyli uczestników kursu w program kursu, materiały szkoleniowe, PenDrive z przygotowanymi na potrzeby szkolenia folderami i plikami, materiały informacyjne o Malcie i mapy Malty z zaznaczonymi trasami dojazdu do miejsca szkolenia.

Od 05-08-2013 do 10-08-2013 uczestniczyliśmy w warsztatach tematycznych. Poznaliśmy programy i aplikacje do tworzenia prezentacji multimedialnych (Prezi i Power Point) są to aplikacje udostępniane bezpłatnie podobnie jak wszystkie prezentowane na szkoleniu, łatwe w obsłudze, "intuicyjne", dające możliwość tworzenia pomocy dydaktycznych i pracy z uczniami. Szczególnie Prezi jest narzędziem innowacyjnym, gdyż odchodzi od liniowo tworzonej prezentacji slajd za slajdem. Prezi bazuje na mapie mentalnej i praca z programem jest równocześnie pracą nad materiałem prezentacji. Poznaliśmy Hot Potatos - program do tworzenia interaktywnych testów, quizów, krzyżówek, itp. Tworzyliśmy strony internetowe i umieszczaliśmy je na serwerze Weebly. Weebly oferuje darmowy kreator stron internetowych a szczególnie atrakcyjne jest Weebly for education z możliwością zamieszczania zdjęć, filmów, muzyki, prezentacji, tworzenia blogów. Poznaliśmy w praktyce programy do obróbki i tworzenia pokazów zdjęć cyfrowych (Photosynth oraz Photo Story 3), tworzenia komiksów (Comic Stories, Toondo), tworzenia filmów animowanych (Stop Motion Animation), kreowania przekazów audio (Audacity, Podcasting), obróbki filmów video, dodawania ścieżek dźwiękowych, obrazów, komentarzy (Windows Movie Marker). Uzyskaliśmy informacje na temat programu eTweening. E-Tweening to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Podczas zajęć wykonywaliśmy dużo ćwiczeń pracując indywidualnie i w grupach. Efektem prac grupowych są powstałe podczas kursu animowane filmy. Na zakończenie kursu pracowaliśmy w grupach nad projektem edukacyjnym z wykorzystaniem poznanych narzędzi. Grupy prezentowały swoje pomysły i prace w dowolnej formie multimedialnej. Grupa w której pracowałam stworzyła prezentację Power Point zachęcającą do współpracy na stronie Weebly poświęconej praktycznym zastosowaniom matematyki. Szkolenie zakończyło wręczenie certyfikatów, spotkanie integracyjne i wycieczka na wyspę Gozo.
E-twinning pt. "Bezpieczne @-y"


Zadaniem projektu jest zwrócenie uwagi na zagrożenia czyhające w Internecie. Młodzież w różnym wieku (10 19 lat) i z różnych szkół w Polsce będzie dzielić się swoją wiedzą i swoimi doświadczeniami w cyberprzestrzeni. Wynikiem podjętych inicjatyw będzie opracowanie dekalogu bezpiecznych zachowań w środowisku wirtualnym.

Cele projektu:
1. Rozwój i doskonalenie kompetencji cyfrowych
2. Uświadomienie zagrożeń czyhających w sieci
3. Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej
4. Uwrażliwienie na świadome i bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu


Oczekiwane rezultaty:
1. Materiały elektroniczne.
2. Udoskonalenie umiejętności w zakresie wykorzystania TIK.
3. Wzrost umiejętności społecznych.
4. Wyczulenie na problemy bezpieczeństwa w sieci.
5. Nabycie umiejętności współpracy w grupie.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszych opracowań. Zachęcamy do głosowania na logo projektu w dniach 23.03-27.03.2015.

Oto nasz link:
http://twinspace.etwinning.net/970/pages/page/21409