MATURA 2018/2019

KOMUNIKATY DYREKTORA OKE

 

 

ORGANIZACJA EGZAMINU

 

 

MATERIAŁY DLA MATURZYSTÓW

 

 

O EGZAMINIE

 

PO CO JEST PRZEPROWADZANY EGZAMIN MATURALNY? CO JEST NA NIM SPRAWDZANE?

 

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:
 • Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów.
 • Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)
 • Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania wymienione dla każdego przedmiotu w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych.

 

DO JAKICH EGZAMINÓW TRZEBA PRZYSTĄPIĆ?

 

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 • dwóch egzaminów w części ustnej
 • czterech egzaminów w części pisemnej

Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:

 • egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:

 • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)
 • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)
 • egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)

Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują także do egzaminu z języka tej mniejszości zarówno w części ustnej (bez określania poziomu), jak i w części pisemnej (na poziomie podstawowym).

 

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN MATURALNY I OTRZYMAĆ ŚWIADECTWO?

 

Aby otrzymać świadectwo, należy:
 • Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej.
 • Uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.
 • Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

 

Z JAKICH PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCHMOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO?

 

Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów.
Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.

W części pisemnej:

 • biologia (na poziomie rozszerzonym)
 • chemia (na poziomie rozszerzonym)
 • filozofia (na poziomie rozszerzonym)
 • fizyka (na poziomie rozszerzonym)
 • geografia (na poziomie rozszerzonym)
 • historia (na poziomie rozszerzonym)
 • historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)
 • historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)
 • informatyka (na poziomie rozszerzonym)
 • język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)
 • język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 • język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 • język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)
 • język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)
 • język polski (na poziomie rozszerzonym)
 • matematyka (na poziomie rozszerzonym)
 • wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)

W części ustnej:

 • język angielski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język francuski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język hiszpański (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język niemiecki (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język rosyjski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język włoski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 • język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 • język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)
 • język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu)

W zależności od wyborów dokonanych w części obowiązkowej egzaminu, wybór przedmiotów dodatkowych (w części pisemnej i/lub części ustnej) może być ograniczony. Szczegółowo wszystkie zasady są opisane tutaj (sekcje C i D).

 

CZY WYBÓR PRZEDMIOTÓW NA EGZAMINIE MATURALNYM ZALEŻY OD TEGO, JAKICH PRZEDMIOTÓW UCZEŃ UCZYŁ SIĘ W SZKOLE?

 

Nie. Każdy zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu (za wyjątkiem przedmiotów zdawanych obowiązkowo, tj. języka polskiego, matematyki, języka mniejszości narodowej i jednego wybranego – dowolnego – języka obcego nowożytnego).

 

JAKIE ZADANIA MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NA EGZAMINIE MATURALNYM Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW?

 

Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z rozwiązaniami można znaleźć w:
 • informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów
 • przykładowych zestawach zadań
 • arkuszach tzw. matury próbnej
 • arkuszach z lat ubiegłych

 

JAKĄ FORMĘ BĘDZIE MIAŁA CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA MNIEJSZOŚCINARODOWEJ, JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ I JĘZYKA REGIONALNEGO?

 

Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z rozwiązaniami można znaleźć w:
 • Część ustna egzaminu z powyższych języków będzie sprawdzała umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.
 • Maturzysta będzie losował – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.
 • Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tą wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).

Przykładowe zadania wraz z przykładowymi realizacjami można znaleźć w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka polskiego (str. 23–42). Przykładowe zadania, filmy i informacje o części ustnej egzaminu z języka polskiego są dostępne tutaj.

 

JAK NALEŻY ZGŁOSIĆ CHĘĆ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO?

 

Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z rozwiązaniami można znaleźć w:
 • Do 30 września 2018 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2019 r. (załącznik 1a_N do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 - plik "załączniki").
 • Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2018/2019 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie – można je zgłosić do 7 lutego 2018 r. w ostatecznej deklaracji.
 • Do 7 lutego 2018 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci liceum z lat szkolnych: 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 oraz absolwenci technikum z lat szkolnych 2015/2016 i 2016/2017. Osoby te mogą również złożyć deklarację wstępną do 30 września 2017 r. (załącznik 1a_N - plik "załączniki").
 • Do 29 grudnia 2017 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci liceum z lat szkolnych: 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 oraz absolwenci technikum z lat szkolnych 2015/2016 i 2016/2017, którzy zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE (załącznik 1a_N i załącznik 2 - plik "załączniki").
 • Do 29 grudnia 2017 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora OKE:
  - absolwenci, którzy ukończyli liceum w latach szkolnych: 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 oraz technikum w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017, ale ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona (załącznik 1b_N)
  - osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą – wyłącznie jeżeli świadectwo to nie uprawnia do podjęcia studiów w Polsce (załącznik 1b_N)
  - absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości (załącznik 1b_N)
  - absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.) (załącznik 1c_N).
 • Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.
 • Osoba, która jest zobowiązana wnieść opłatę za egzamin maturalny (patrz odpowiedź na pytanie „Czy za przystąpienie do egzaminu maturalnego pobierana jest opłata?”), wraz z deklaracją składa dyrektorowi szkoły kserokopię wniesienia opłaty za ten egzamin w odpowiedniej kwocie.

 

CZY ZA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO POBIERANA JEST OPŁATA?

 

Egzamin maturalny jest odpłatny dla:
 • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok).
  - Przykład 1: absolwent X przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz pierwszy w 2013 r. – najpierw w maju, a następnie do sesji poprawkowej w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 30% punktów. W 2014 r. absolwent X nie przystępował do egzaminu. W 2015 r. absolwent X przystąpił do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz drugi, ponownie w maju i w sierpniu, ponownie nie osiągając wymaganego progu 30%. W 2018 r. absolwent X postanawia przystąpić do obowiązkowego egzaminu z matematyki po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
  - Przykład 2: absolwent Y przystąpił do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym (jako przedmiot dodatkowy) po raz pierwszy w 2011 r. W 2014 r. przystąpił do tego samego egzaminu (biologia na poziomie podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2018 r. absolwent Y zamierza przystąpić do egzaminu z biologii, ale na poziomie rozszerzonym. Za ten egzamin nie wnosi opłaty, ponieważ do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym przystępuje po raz pierwszy.
 • absolwentów, którzy w latach ubiegłych (2005–2017) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie). W takiej sytuacji – jeżeli w deklaracji dotyczącej egzaminu maturalnego w 2018 r. wskażą ten sam przedmiot na tym samym poziomie – egzamin taki jest odpłatny.
  - Przykład 3: absolwent Z w 2007 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym, ale nie zgłosił się na ten egzamin (nie przystąpił do niego). W 2018 r. chce przystąpić do tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
  - Przykład 4: absolwent V w 2014 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym, ale do niego nie przystąpił. W 2018 r. chce przystąpić do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin.

 

Uwaga:

Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
Kserokopię dowodu wniesienia opłaty za egzamin należy złożyć wraz z deklaracją.

Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

 

CZY LAUREATOM I FINALISTOM OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH PRZYSŁUGUJĄ NA EGZAMINIE MATURALNYM SPECJALNE UPRAWNIENIA?

 

Tak. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu najwyższy wynik. Szczegółowo wszystkie zasady są opisane tutaj (sekcja H).

 

CZY OSOBY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, W TYM NIEPEŁNOSPRAWNE, MOGĄ PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO, KTÓRY BĘDZIE DOSTOSOWANY DO ICH POTRZEB ORAZ MOŻLIWOŚCI?

 

Tak. Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:
 • niesłyszącym
 • słabosłyszącym
 • niewidomym
 • słabowidzącym
 • z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk
 • z afazją
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z chorobami przewlekłymi
 • chorym lub niesprawnym czasowo
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym
 • które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 • z zaburzeniami komunikacji językowej
 • o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (cudzoziemcom)

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.

 

JAKIE INFORMACJE ZNAJDĄ SIĘ NA ŚWIADECTWIE MATURALNYM? KIEDY ŚWIADECTWO JEST WYDAWANE?

 

 • Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis.
 • Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch formach: (a) jako procent uzyskanych punktów oraz (b) jako pozycja na skali centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od posiadacza świadectwa. Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko jako procent uzyskanych punktów.
 • Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na świadectwie dojrzałości.
 • Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w maju/czerwcu 2019 r. i zdadzą egzamin, otrzymają świadectwo 3 lipca 2019 r. Osoby, które zdadzą egzamin w sesji poprawkowej (w sierpniu), otrzymają świadectwo 11 września 2019 r.

 

JAKIE MATERIAŁY O EGZAMINIE W "NOWEJ" FORMULE SĄ JUŻ DOSTĘPNE?

 

Arkusze z lat ubiegłych.