MATURA 2021/2022

Harmonogram pisemnych egzaminów maturalnych 2021

Instrukcja dla uczniów i absolwentów - jak zachować się w czasie egzaminów

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki

 

ORGANIZACJA EGZAMINU

 

 

MATERIAŁY DLA MATURZYSTÓW

 

 

 

 

O EGZAMINIE

 

PO CO JEST PRZEPROWADZANY EGZAMIN MATURALNY? CO JEST NA NIM SPRAWDZANE?

 

Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎
1. wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań egzaminacyjnych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępują do egzaminów w 2022 r.
2. stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) – dotyczy egzaminu maturalnego w 2022 r.
3. zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

Wszystkie zadania w arkuszach egzaminacyjnych sprawdzają, w jakim stopniu zdający ‎ spełnia wymagania egzaminacyjne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314) i wymienione dla każdego przedmiotu. Jest to dokument, który określa zakres wiadomości i umiejętności, ‎które z jednej strony muszą zostać uwzględnione w procesie kształcenia, z drugiej zaś są ‎ sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych w 2022 r.

 

Absolwent obowiązkowo przystępuje do:

W 2022 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do czterech egzaminów w części pisemnej.

Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:

 • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)
 • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)
 • egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)

W 2022 r. część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej (w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej), mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:
1. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
2. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
Osoby, które – z ww. powodów – muszą przystąpić do części ustnej egzaminu, wypełniają dodatkowo odpowiednią część jednej z trzech Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r. (załącznik 1a albo 1b, albo 1c). Wzory deklaracji są dostępne na stronie OKE, CKE, stronie www szkoły i w sekretariacie szkolnym.

 

 

JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN MATURALNY I OTRZYMAĆ ŚWIADECTWO?

 

Aby otrzymać świadectwo w 2022 r., należy:
 • przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej oraz
 • przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

W 2022 r. nie ma obowiązku przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego (a w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej – również z tego języka).

 

Z JAKICH PRZEDMIOTÓW DODATKOWYCH MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO?

 

W 2022r. - oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów.
Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.

W części pisemnej:

 • biologia (na poziomie rozszerzonym)
 • chemia (na poziomie rozszerzonym)
 • filozofia (na poziomie rozszerzonym)
 • fizyka (na poziomie rozszerzonym)
 • geografia (na poziomie rozszerzonym)
 • historia (na poziomie rozszerzonym)
 • historia muzyki (na poziomie rozszerzonym)
 • historia sztuki (na poziomie rozszerzonym)
 • informatyka (na poziomie rozszerzonym)
 • język angielski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język francuski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język hiszpański (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język niemiecki (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język rosyjski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język włoski (na poziomie rozszerzonym ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język łaciński i kultura antyczna (na poziomie rozszerzonym)
 • język białoruski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 • język litewski jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 • język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (na poziomie rozszerzonym)
 • język kaszubski jako język regionalny (na poziomie rozszerzonym)
 • język polski (na poziomie rozszerzonym)
 • matematyka (na poziomie rozszerzonym)
 • wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)

W części ustnej (dotyczy osób, które potrzebują wyniku tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej [Título de Bachiller]):‎

 • język angielski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język francuski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język hiszpański (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język niemiecki (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język rosyjski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język włoski (bez określania poziomu ALBO na poziomie dwujęzycznym)
 • język białoruski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 • język litewski jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 • język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bez określania poziomu)
 • język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bez określania poziomu)
 • język kaszubski jako język regionalny (bez określania poziomu)

Osoby, które w 2022 r. muszą przystąpić do części ustnej egzaminu, wypełniają dodatkowo odpowiednią część jednej z trzech Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r. (załącznik 1a albo 1b, albo 1c) W zależności od wyborów dokonanych w części obowiązkowej egzaminu, wybór przedmiotów ‎ dodatkowych (w części pisemnej i/lub części ustnej) może być ograniczony. Szczegółowo wszystkie zasady ‎są opisane w dokumencie Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 (sekcja 2.1. str. 15).

 

CZY WYBÓR PRZEDMIOTÓW NA EGZAMINIE MATURALNYM ZALEŻY OD TEGO, JAKICH PRZEDMIOTÓW UCZEŃ UCZYŁ SIĘ W SZKOLE?

 

Nie. Każdy zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu (za ‎wyjątkiem przedmiotów zdawanych obowiązkowo, tj. języka polskiego, matematyki, ‎języka mniejszości narodowej – jeżeli był uczniem / jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej – i jednego wybranego języka obcego ‎nowożytnego spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski).

 

JAKIE ZADANIA MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NA EGZAMINIE MATURALNYM Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW?

 

Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z ‎rozwiązaniami można znaleźć w:‎
 • informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, z uwzględnieniem aneksów do informatorów o egzaminie maturalnym w 2022 r.
 • przykładowych zestawach zadań
 • arkuszach tzw. matury próbnej
 • arkuszach z lat ubiegłych

 

KIEDY BĘDZIE PRZEPROWADZONY EGZAMIN MATURALNY W 2022 R.?

 

Termin główny – od 4 do 23 maja 2022 r.‎
 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 18 do 20 maja.
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 23 maja.

 

Termin dodatkowy – od 1 do 15 czerwca 2022 r.‎ ‎
 1. Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 14 do 15 czerwca.‎
 2. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 1 do 15 czerwca.

Termin dodatkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

 

Termin poprawkowy – 23 sierpnia 2022 r.‎ ‎
 1. Część pisemna (wszystkie przedmioty) – 23 sierpnia.‎
 2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym

Termin poprawkowy jest przeprowadzany dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.

 

JAKIE ZADANIA MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NA EGZAMINIE MATURALNYM Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW?

 

Przykładowe zadania, jakie mogą pojawić się w arkuszach egzaminacyjnych, wraz z ‎rozwiązaniami można znaleźć w: informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów przykładowych zestawach zadań arkuszach tzw. matury próbnej arkuszach z lat ubiegłych

 

JAKĄ FORMĘ BĘDZIE MIAŁA CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ I JĘZYKA REGIONALNEGO?

 

Część ustna egzaminu z powyższych języków będzie sprawdzała umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.
Maturzysta będzie losował – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.
Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut). Przykładowe zadania wraz z przykładowymi realizacjami można znaleźć w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka polskiego (str. 23–42). Przykładowe zadania, filmy i informacje o części ustnej egzaminu z języka polskiego są dostępne tutaj.

 

JAK NALEŻY ZGŁOSIĆ CHĘĆ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO?

 

 • Do 30 września 2021 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2022 r. (załącznik 1a do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 [Deklaracja A]).
 • Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2021/2022 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie, można je zgłosić do 7 lutego 2022 r. w ostatecznej deklaracji.
 • Do 7 lutego 2022 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021 włącznie. Osoby te mogą również złożyć deklarację wstępną do 30 września 2021 r. (załącznik 1a [Deklaracja A]).
 • Do 31 grudnia 2021 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące, technikum lub szkołę artystyczną do roku szkolnego 2020/2021 włącznie, którzy zamierzają ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE (załącznik 1a [Deklaracja A] i załącznik 2).
 • Do 31 grudnia 2021 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora OKE:
  - absolwenci, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące, technikum lub szkołę artystyczną do roku 2020/2021 włącznie, ale ich szkoła została zlikwidowana lub przekształcona (załącznik 1b [Deklaracja B])
  - absolwenci liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie (załącznik 1b [Deklaracja B])
  - absolwenci uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie (załącznik 1b [Deklaracja B])
  - osoby posiadające świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą – wyłącznie jeżeli świadectwo to nie uprawnia do podjęcia studiów w Polsce (załącznik 1b [Deklaracja B])
  - absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości (załącznik 1b [Deklaracja B])
  - osoby posiadające świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych (załącznik 1b [Deklaracja B])
  - absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej, którzy posiadają świadectwo dojrzałości (matura sprzed 2005 r.) (załącznik 1c [Deklaracja C])
 • Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.
 • Osoba, która jest zobowiązana wnieść opłatę za egzamin maturalny (patrz odpowiedź na pytanie „Czy za przystąpienie do egzaminu maturalnego pobierana jest opłata?”), wraz z deklaracją składa dyrektorowi szkoły kserokopię wniesienia opłaty za ten egzamin w odpowiedniej kwocie.

 

CZY ZA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO POBIERANA JEST OPŁATA?

 

Egzamin maturalny jest odpłatny dla:

 

I. Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:
 • przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok)
  - Przykład 1: Pan Piotr Kowalski przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz pierwszy w 2019 r. – najpierw w maju, a następnie do sesji poprawkowej w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 30% punktów. W 2020 r. Pan Kowalski nie przystępował do egzaminu. W 2021 r. Pan Piotr przystąpił do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz drugi, w terminie głównym (w maju) i poprawkowym (w sierpniu), ponownie nie osiągając wymaganego progu 30%. W 2022 r. Pan Kowalski postanawia przystąpić do obowiązkowego egzaminu z matematyki po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
  - Przykład 2: Pani Kinga Nowacka przystąpiła do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym (jako przedmiot dodatkowy) po raz pierwszy w 2013 r. W 2016 r. przystąpiła do tego samego egzaminu (biologia na poziomie podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2022 r. Pani Nowacka zamierza przystąpić do egzaminu z biologii, ale na poziomie rozszerzonym (nie może już przystępować do egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym). Za ten egzamin nie wnosi opłaty, ponieważ do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym przystępuje po raz pierwszy.
 • w latach ubiegłych (2005–2021) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie).
  - Przykład 3: Pan Rafał Kolarski w 2011 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym, ale nie zgłosił się na ten egzamin (nie przystąpił do niego). W 2022 r. chce przystąpić do tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.
  - Przykład 4: Pani Anna Rajewska w 2014 r. zadeklarowała chęć przystąpienia do egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym, ale do niego nie przystąpiła. W 2022 r. chce przystąpić do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin.

II. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.

III. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

IV. Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie! W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły lub właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.

V. Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

VI. Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.

VII. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2022 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2022 r.

VIII. W przypadku absolwentów, którzy w roku 2020 lub 2021 złożyli informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego – niezależnie od tego, czy do tego egzaminu przystąpili, czy też nie – w kolejnych latach szkolnych nie wlicza się tego przystąpienia lub złożenia informacji do ustalenia obowiązku wniesienia opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu w części ustnej.

 

CZY LAUREATOM I FINALISTOM OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH PRZYSŁUGUJĄ NA EGZAMINIE MATURALNYM SPECJALNE UPRAWNIENIA?

 

Tak. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik. Szczegółowo wszystkie zasady są opisane tutaj (sekcja H).

 

CZY OSOBY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI, W TYM NIEPEŁNOSPRAWNE, MOGĄ PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO, KTÓRY BĘDZIE DOSTOSOWANY DO ICH POTRZEB ORAZ MOŻLIWOŚCI?

 

Tak. Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • słabosłyszącym
 • niesłyszącym
 • słabowidzącym
 • niewidomym
 • z afazją
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną mózgowym porażeniem dziecięcym
 • z niepełnosprawnością ruchową spowodowaną innymi przyczynami niż mózgowe porażenie dziecięce i z czasową niesprawnością rąk
 • o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (cudzoziemcom)
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • z chorobami przewlekłymi
 • chorym lub niesprawnym czasowo
 • z niedostosowaniem społecznym lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym
 • które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 • z zaburzeniami komunikacji językowej.
 • Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.‎

Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.

 

JAKIE INFORMACJE ZNAJDĄ SIĘ NA ŚWIADECTWIE MATURALNYM? KIEDY ŚWIADECTWO JEST WYDAWANE?

 

 • Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis.
 • Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów ‎z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch ‎formach: (a) jako procent uzyskanych punktów, (b) jako pozycja na skali ‎centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od ‎posiadacza świadectwa. Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko ‎jako procent uzyskanych punktów (jeżeli absolwent przystąpił, bo wynik był mu potrzebny w rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej – Título de Bachiller).‎‎ Jeżeli zdający część ustną egzaminu nie uzyskał 30% punktów możliwych do zdobycia, zamiast wyniku – na świadectwie adnotacja: W 2022 r. egzaminu nie przeprowadzano., pod warunkiem zdania egzaminów w części pisemnej. Na świadectwie dojrzałości wskazany jest również poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.
 • Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje ‎dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na ‎świadectwie dojrzałości.‎‎
 • Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w terminie głównym i dodatkowym w 2022 r. i zdadzą egzamin, ‎otrzymają świadectwo 5 lipca 2022 r. Osoby, które zdadzą egzamin w terminie ‎poprawkowym, otrzymają świadectwo 9 września 2022 r.
Opis sytuacji danego zdającegoEgzaminy obowiązkoweEgzaminy dodatkowe
część ustnaczęść pisemnaczęść ustnaczęść pisemna
1. Zdający nie zadeklarował przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu. Zamiast wyniku – na świadectwie adnotacja: W 2022 r. egzaminu nie przeprowadzano., pod warunkiem zdania egzaminów w części pisemnej. Zdający, który nie zadeklarował przystąpienia do żadnego egzaminu, nie otrzymuje świadectwa. Bez żadnej informacji na świadectwie. Zdający, który nie zadeklarował przystąpienia do żadnego egzaminu, nie otrzymuje świadectwa. Wyjątek stanowią zdający, o których mowa w pkt 2.6.1 oraz 16.1.1.3b.
2a. (Dotyczy tylko egzaminów obowiązkowych) Zdający zadeklarował przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu + przystąpił do tego egzaminu + uzyskał 30% lub więcej punktów możliwych do zdobycia. Wynik w % na świadectwie, jeżeli przystąpił, bo wynik był zdającemu potrzebny w rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej – Título de Bachiller. Wynik w % i centylach na świadectwie. Nie dotyczy. Nie dotyczy.
2b. (Dotyczy tylko egzaminów obowiązkowych) Zdający zadeklarował przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu + przystąpił do tego egzaminu + ale nie uzyskał minimum 30% punktów możliwych do zdobycia. Zamiast wyniku – na świadectwie adnotacja: W 2022 r. egzaminu nie przeprowadzano., pod warunkiem zdania egzaminów w części pisemnej. Zdający nie otrzymuje świadectwa. Nie dotyczy. Nie dotyczy.
3. (Dotyczy tylko egzaminów dodatkowych) Zdający zadeklarował przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu + przystąpił do tego egzaminu. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Wynik w % na świadectwie, jeżeli przystąpił, bo wynik był zdającemu potrzebny w rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej – Título de Bachiller. Wynik w % i centylach na świadectwie.
4. Zdający zadeklarował przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu + przystąpił do tego egzaminu + ale egzamin został mu unieważniony. Zamiast wyniku – na świadectwie adnotacja: W 2022 r. egzaminu nie przeprowadzano. Zdający nie otrzymuje świadectwa; musi przystąpić do egzaminu z danego przedmiotu w roku następnym – nie może przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej. Wynik na świadectwie: 0% Wynik na świadectwie: 0%
5. Zdający zadeklarował przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu + ale do tego egzaminu nie przystąpił. Zamiast wyniku – na świadectwie adnotacja: W 2022 r. egzaminu nie przeprowadzano. Zdający nie otrzymuje świadectwa. Wynik na świadectwie: 0% Jeżeli był to jedyny zadeklarowany przedmiot – zdający nie otrzymuje świadectwa. Jeżeli zdający zadeklarował przystąpienie do egzaminu z więcej niż 1 przedmiotu dodatkowego i przystąpił przynajmniej do 1 z nich – wówczas z przedmiotu, do którego przystąpił, otrzyma wynik w % i centylach; z pozostałych przedmiotów – wynik 0%.
6. Zdający jest laureatem albo finalistą olimpiady przedmiotowej. Wynik na świadectwie: 100% oraz adnotacja dotycząca uzyskania tytułu laureata/finalisty olimpiady.
7. Zdający jest zwolniony z części ustnej egzaminu (dotyczy osób niesłyszących oraz osób, które trwale nie posługują się mową). Zamiast wyniku na świadectwie adnotacja: Zwolniony / zwolniona. W przypadku osób niesłyszących – dotyczy wyłącznie egzaminu z języka obcego nowożytnego. Nie dotyczy. Nie dotyczy. Nie dotyczy.

 

JAKIE MATERIAŁY O EGZAMINIE W "NOWEJ" FORMULE SĄ JUŻ DOSTĘPNE?

 

 

 

Na podstawie CKE