Imię szkoły - Nauczyciele Tajnego Nauczania

"Słodszy wyraz nad wszystko, wyraz miłości, któremu nie masz równego na ziemi, oprócz wyrazu - Ojczyzna".


Słowa owe sankcjonują najwyższy wymiar wartości, jaką jest wolność Ojczyzny. Za nią walczyli i oddawali życie synowie polskiej ziemi a ówcześni pisarze i poeci stawiali "swój dom rodzinny" na pierwszym miejscu, głosząc ideę miłości Ojczyzny, wolności i gotowości poświęcenia za nią.


I tutaj należy przywołać pamięć wszystkich tych nauczycieli, pedagogów i wychowawców którzy tej nadziei nie utracili, ale ostro stanęli do walki z naporem zmierzającym do osłabienia żywotnych sił narodu. Zakonspirowaną pracą przelewali w serca i umysły swoich wychowanków prawdę i piękno. Czytali razem z nimi polską książkę, polską literaturę, bogacili słownictwo, dostarczali najszlachetniejszych przeżyć, pogłębiali prawdę historyczną, podtrzymywali tożsamość narodową Polaków w niewoli. Z uporem i poświęceniem walczyli z germanizacją i rusyfikacją. Narażali się na więzienia, zsyłki a nawet na śmierć. Często oprócz działalności oświatowej angażowali się w bezpośredni udział w zbrojnym ruchu oporu. Gdyby nie ich wielkie poświęcenie to 123 lata niebytu państwowego doprowadziłyby do wynarodowienia.


To oni, Nauczyciele Tajnego Nauczania, pielęgnowali niezniszczalne wartości duchowe narodu polskiego. Wojna i okupacja, podobnie jak zabory, zmobilizowały ogromną rzeszę nauczycieli patriotów do organizowania tajnego nauczania na wszystkich poziomach. Uczyli w domach prywatnych, w więzieniach, obozach jenieckich i koncentracyjnych wnosząc wielki wkład w walkę o kulturę, wychowanie młodego pokolenia, zachowanie tożsamości narodowej.


Uczniem tajnego nauczania był między innymi Karol Wojtyła, Papież Polak. Któż bardziej niż On zna dzieje naszego narodu i problemy współczesnego świata. Ten Biały Pielgrzym jest nauczycielem Polaków, rzecznikiem wolności i sprawiedliwości ludzkiej.


Być wolnym to znaczy umieć siebie poddać i podporządkować prawdzie. Papież wciąż pozostaje jej wierny. Swoją mądrością rozsławia imię Polski w świecie pomieszania i moralnego chaosu. Tego wielkiego Polaka ukształtowali nauczyciele, którym dzisiaj winniśmy hołd i cześć. Niech ta szkoła będzie dla nich pomnikiem wartości, które tutaj będą pielęgnowane i staną się "arką przymierza między dawnymi a młodszymi laty".


Prezentacja - Zarys Historii Tajnego Nauczania w Polsce