Historia szkoły... i tak to się zaczęło:

1963r. - Powstanie trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 o specjalności - dziewiarz maszynowo-ręczny, pierwszym mianowanym dyrektorem szkoły był pan Feliks Zacharczuk.


1971r. - Stanowisko dyrektora szkoły objęła Pani Zofia Bora.


1972r. - Stworzenie Dokształcającej Filii ZSZ.


1973r. - Powołanie przez Kuratorium Oświaty trzyletniego Technikum Odzieżowego dla Pracujących na podbudowie ZSZ o specjalności konfekcjonowanie dzianin oraz dwuletniego Studium Policealnego o kierunku dziewiarskim.


1977r. - Połączenie Zespołu ze Szkołą Odzieżową. Szkoły Włókiennicze weszły w skład nowo utworzonego Zespołu Szkół Odzieżowo - Włókienniczych.


1963-1982r. - Powołanie do życia Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych , w skład którego weszły szkoły o zbliżonych kierunkach kształcenia związane z odzieżownictwem. Szkoła mieściła się kolejno w: Szkole Podstawowej Nr 25 przy ul. Sierocej, Szkole Podstawowej Nr 34 przy ul. Kosmowskiej, Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Hiacyntowej.


1982r. - Przekazanie budynków przy ul. Nałkowskich 76 , do wyłącznej dyspozycji Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych.


1984r. - Przeniesienie Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych do budynków Szkoły Przyzakładowej Elektromontażu przy ul. Diamentowej w Lublinie.


1 IX 1987r. - Rozpoczęcie pracy szkoły w budynku przy ulicy Długosza 8a w Lublinie.


1 I 1991r. - Utworzenie Zespołu Szkół Włókienniczych z siedzibą przy ul. Długosza 8a w Lublinie jako jednostki samodzielnej z części oddziałów Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych.


1 I 1991r. - Powołanie Pani Alicji Fijałek na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Włókienniczych.


7 I 1991r. - Wybór przez Radę Pedagogiczną Pani Moniki Wrony na stanowisko wicedyrektora i Pani Danuty Jamroz na stanowisko kierownika warsztatów.


17 IV 1992r. - Wybór Pani Alicji Fijałek na stanowisko dyrektora szkoły w drodze konkursu.


1993r. - Rozpoczęcie budowy nowej siedziby szkoły.


1 IX 1995r. - Wybór Pani Doroty Szendały na stanowisko wicedyrektora szkoły.


10 VI 1997r. - Poświecenie Krzyża przez Ojca Świętgo Jana Pawła II podczas Mszy Świętej w Krośnie. Krzyż ten zostal umieszczony na honorowym miejscu w szkolnym patio nowego budynku.


1 IX 1997r. - Nadanie imiania Nauczycieli Tajnego Nauczania Zespołowi Szkół Włókienniczych i oddanie do użytku szkoły nowego budynku przy ul. J.Poniatowskiego 5 podczas Wojewódzkiej Inauguracji roku szkolnego.


1 IX 1998r. - Włączenie w skład Zespołu Szkół Włókienniczych XXIII Liceum Ogólnokształcącego.


Luty 1999r. - Pielgrzymka uczniów, nauczycieli, rodziców do Watykanu. Błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II dla całej społeczności szkolnej.


22 VII 2002r. - Zawierzenie w opiekę Matki Bożej w Lourdes całej społeczności szkolnej.


1 IX 2002r. - Włączenie w skład Zespołu Szkół Włókienniczych XIX Liceum Profilowanego.


Decyzją Rady Miasta Lublin ustanowiono, że z dniem 31 VIII 2007r. zostaje rozwiązany Zespół Szkół Włókienniczych im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, a z dniem 1 IX 2007r. XXIII Liceum Ogółnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania będzie funkcjonować jako samodzielna jednostka edukacyjna. (Uchwała nr 34/IV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 18 stycznia 2007)


13 VI 2007r. - Wybór Pani Alicji Fijałek w drodze konkursu na stanowisko dyrektora XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania.


1 IX 2007r. - XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania rozpoczyna działalność jako samodzielna jednostka edukacyjna.


19 IX 2007r. - Uroczystość szkolna związana z nadaniem XXIII LO imienia Nauczycieli Tajnego Nauczania, poświęcenie sztandaru liceum, ślubowanie klas pierwszych.


25 IV 2012r. - Wybór Pani Moniki Wrony w drodze konkursu na stanowisko dyrektora XXIII Liceum Ogólnokształcącego imienia Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie.


1 IX 2012r. - Powołanie Pani Moniki Wrony na stanowisko dyrektora XXIII Liceum Ogólnokształcącego imienia Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie. Wybór Pani Jolanty Maciaś na stanowisko wicedyrektora.


1 IX 2012r. - Wicedyrektorami XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie są: Pani Dorota Szendała pełniąca funkcję wicedyrektora od 1 IX 1995 r. oraz Pani Jolanta Maciaś.