• Zasadniczym kryterium branym pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas dwujęzycznych są szczególne predyspozycje ucznia, tj. wynik sprawdzianu kompetencji językowych.
 • Sprawdzian kompetencji językowych dotyczy WSZYSTKICH kandydatów,  którzy na swojej liście oddziałów chociaż raz wybrali klasę dwujęzyczną. Do sprawdzianu kompetencji językowych można przystąpić tylko raz.
 • W kolejnych etapach postępowania rekrutacyjnego, gdy liczba kandydatów spełniających powyższe warunki jest większa niż liczba wolnych miejsc w szkole, uwzględnia się wynik z egzaminu gimnazjalnego oraz oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 • Ze sprawdzianu kompetencji zwolnieni są laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej z języka angielskiego lub laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka angielskiego (zgodnie z Zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty).
 • Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych jest wypełnienie i dostarczenie do szkoły deklaracji (do pobrania tutaj)
 • Sprawdzian kompetencji językowej przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej.
 • Część pisemna ma formę testu wyboru, w którym zawarte są zadania sprawdzające wiedzę i umiejętności gramatyczno – leksykalne oraz wiedzę z zakresu kulturo- i realioznawstwa krajów anglojęzycznych.  Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 60 minut.
 • Część ustna sprawdzianu kompetencji językowych polega na rozmowie z egzaminującym na tematy życia codziennego, w której kandydat będzie poproszony o wyrażenie własnej opinii, przedstawienie argumentów na jej poparcie i własnych przykładów ilustrujących poruszane zagadnienie (odpowiedź na 3 pytania).
  Czas trwania rozmowy to 5 minut.

 

Przykładowe pytania w części pisemnej:


Circle the correct answer a, b or c.
3. Bil: How are you, Jenny?
Jenny: ....
a) I‘m fine, thank you. b) I’m thirteen. c) I’m not hungry, thanks.
24. I have known my best friend .... we were in primary school.
a) since       b) for           c) when
31. This is your new classmate, Peter, .... comes from New Zealand.
a) which      b) where     c) who
50. The national flag of the United Kingdom is called ....
a) Stars and Stripes     b) Union Jack        c) St George’s Cross
80. The capital of the United Kingdom is ....
a) London     b) Dublin        c) New York

 

Przykładowe pytania na części ustnej:


  • What’s your name?
  • How old are you?
  • Have you got any brothers or sisters?
  • What is your favourite sport? Why?
  • Do you think people should keep pets? Why?/Why not?
  • Where would you like to live in the future?
  • Do you think students should wear school uniforms? Why?/Why not?
  • What would you like to be in the future? Why?
  • How did you spend your last holidays?
  • What did you do last Sunday?