GODZINY PRACY

pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2016/2017

Poniedziałek 10:00 – 14:00

Wtorek 09.30 – 13.30

Środa 09.30 – 13.30

Czwartek 12:30 – 16:30

Piątek 9:00 – 13:00

kontakt telefoniczny 81 531 04 21

pokój 140 (w pasażu pokoju nauczycielskiego)


Zadania pedagoga szkolnego:

  • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron;
  • Diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole w celu rozwiązywania trudności wychowawczych oraz wspierania wszechstronnego rozwoju uczniów;
  • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;
  • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
  • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
  • Wspieranie nauczycieli, wychowawców w udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r ( Dz. U. z 2014 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm)